HINDI: COMMERCE & MANAGEMENT

ISBN : AUTHOR NAME TITLE EDITION / YEAR PRICE
'9789327271454 Aggarwal S.L., Inder Kumar Business Mathematics & Statistics B.Com 2nd Sem. HP Uni. 1st 2017 Rept. 2018 ₹ 325
'9789327289008 Ahuja Shagun Organizational Change & Development M.Com 4th Sem. Kuru. Uni. 1st 2018 ₹ 240
'9789327279993 Amandeep Kaur, Bansal Gita, Sharma Punam, Garima, Charu Lata Service Marketing B.Com 5th Sem. Kuru. Uni. 2nd 2017 ₹ 175
'9789327283280 Amandeep Kaur, Bansal Geeta, Sharma Poonam, Garima, Lata Charu Service Marketing M.Com 4th Sem. Kuk. Uni. 2nd 2018 Rept. 2018 ₹ 250
'9789327262957 Arora Manoj International Marketing B.Com 6th Sem. MD Uni. 1st 2016 ₹ 180
'9789327235555 Arora Manoj Methodology and Perspectives of Business Education 1st Sem. H.P. 1st 2013 Rept. 2015 ₹ 250
'9789327265668 Arora Renu, Sood S.K. Entrepreneurship Development B.Com 5th Sem. Kuk. 1st 2016 ₹ 140
'9789327288162 Arora Renu, Sood S.K., Chanchal Rani, Vijay Kumari Entrepreneurship Development BBA 6th Sem. Kuru. Uni. 1st 2018 ₹ 140
'9789327256277 Arora Renu, Sood S.K., Semson Sarita Michael Entrepreneurship Development M.Com 3rd Sem. Kuru. Uni. 1st 2015 Rept. 2017 ₹ 125
'9789327254143 Arora Renu, Sood S.K. Udyamikaran ke Mool Sidhant B.Com 5th Sem. HP Uni. 1st 2015 ₹ 180
'9789327225952 Arora Renu, Sood S.K., Vijay Kumar Udyamikaran ke Mool Sidhant avam Laghu Udyog U.P. 2nd 2013 ₹ 175
'9789327286915 Arya R. L., Singla M.L., Atwal Virender Corporate Accounting B.Com - I, 2nd Sem. C.D.L. Uni. 1st 2018 ₹ 350
'9789327285253 Bajaj Sushil Security Market Operations B.Com 6th Sem. Kuk. Uni. 1st 2018 ₹ 125
'9789327244618 Bansal Manish, Singhal B. Retail Management B.Com 3rd Sem. H.P. 1st 2014 Rept. 2014 ₹ 250
'9789327256628 Bansal Mukesh Corporate Law B.Com (3rd & 4th Sem) Pass and Hons. Maharshi Dayanand Uni. 3rd 2015 Rept. 2016 ₹ 275
'9788127261245 Bansal S.P. Marketing Management 8th 2010 Rept. 2016 ₹ 350
'9789327255751 Bhola Ravi Kumar, Garg K.C., Sareen V.K., Sharma Mukesh Business Law B.Com 1st & 2nd Sem. MD Uni. 1st 2015 ₹ 295
'9789327250398 Bhola Ravi Kumar, Garg K.C., Sareen V.K., Sharma Mukesh Business Law B.Com 4th Sem. Kuru. Uni. 1st 2015 ₹ 100
'9789327255805 Bhola Ravi Kumar, Garg K.C., Sareen V.K., Sharma Mukesh Business Regulation Framework UP Uni. 5th 2015 ₹ 295
'9789327249873 Bhola Ravi Kumar, Dhingra Joy, Garg K.C., Gupta Vijay Company Law 4th Sem. B.Com Kurukshetra 1st 2015 Rept. 2016 ₹ 180
'9789327253863 Bhola Ravi Kumar, Dhingra Joy, Garg K.C., Gupta Vijay Company Law B.Com 3rd Sem. HP Uni. 1st 2015 ₹ 195
'9789327255799 Bhola Ravi Kumar, Dhingra Joy, Garg K.C., Gupta Vijay Company Law BBA 3rd Sem. UP 1st 2015 ₹ 295
'9789327280722 Bhola Ravi Kumar, Dhingra Joy, Garg K.C., Gupta Vijay Company Law M.Com 1st Sem. Kurukshetra Uni. 2nd 2017 ₹ 275
'9789327255614 Bhola Ravi Kumar, Dhingra Joym, Garg K.C., Gupta Vijay Company Law-2 B.Com 5th Sem. Kurukshetra Uni. 1st 2015 ₹ 250
'9789327259079 Bhola Ravi Kumar, Garg K.C., Sareen V.K., Sharma Mukesh Corporate Legal Framework B.Com MD 1st 2015 ₹ 295
'9789327254648 Bhola Ravi Kumar, Garg K.C., Sareen V.K., Mukesh Sharma, Dhingra Joy Corporate Legal Framework M.Com 3rd Sem. HP Uni. 3rd 2015 Rept. 2017 ₹ 395
'9788127238148 Bhola Ravi Kumar Corporate Legal Framework M.Com A.I. 1st 2013 ₹ 275
'9789327256239 Bhola Ravi Kumar, Garg K.C., Saree V.K., Sharma Mukesh Industrial Law B.Com 2nd Year UP 1st 2015 ₹ 125
'9789327259223 Bhullar Pritpal Singh, Bhatnagar Dayal Indian Financial System B.Com 6th Sem. HP Uni. 1st 2016 ₹ 220
'9789327262599 Bindlish Mohit, Goel Rajedra, Bindlish Renu, Goel Priyanka Management of Sales Force 1st 2016 ₹ 140
'9789327269079 Dhiman Kavita, Shiv Kumar, Jagroop Singh Principles of Banking BBA 5th Sem. Kuru. Uni. 1st 2016 ₹ 195
'9789327280029 Dhingra Joy, Grover K.L. Business Law B.Com 1st Sem. Choudhary Devi Lal Uni. 1st 2017 ₹ 250
'9789327271461 Dhingra Joy Business Law B.Com 2nd Sem. HP Uni. 1st 2017 Rept. 2018 ₹ 295
'9789327261455 Dhingra Joy Business Regulatory Framework B.Com 2nd Sem. HP Uni. 1st 2016 ₹ 180
'9789327251227 Duhan S.N., Garima Business Environment in Haryana B.Com 4th Sem Ku. Uni. 1st 2015 ₹ 125
'9789327274745 Duhan S.N., Sahni N.K., Gupta Meenu, Garima Comsumer Behaviour M.Com 4th Sem. Kuk. MD & Ch. Devi Lal Uni. 1st 2017 Rept. 2018 ₹ 195
'9789327278699 Duhan S.N., Garima, Amandeep Kaur, Gulvin Kaur Industrial Relations M.Com 3rd Sem. Kuk. Uni. 1st Reset 2017 ₹ 180
'9789327262483 Garg Ashu K., Chawla Vivek, Madan Punam, Sharma Pragati International Marketing B.Com 6th Sem. Kuru. & Chaudhary Devi Lal Uni. 1st 2016 ₹ 150
'9789327262247 Garg Basu Rural Marketing B.Com 6th Sem. HP Uni. 1st 2016 Rept. 2017 ₹ 275
'9789327245158 Garg K.C., Bhola Ravi Kumar, Sareen V.K., Sharma Mukesh Business Law-I, B.Com 3rd Sem. Kurukshetra Uni. 1st 2014 ₹ 240